Direct naar...

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BT GROEP B.V.ALGEMENE VOORWAARDEN BT GROEP B.V.

Waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsuitvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, onder nummer 18087843.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen BT Groep BV, gevestigd te Oisterwijk, hierna te noemen ‘BT Groep’, en haar wederpartij. BT Groep verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Onder BT Groep dient tevens te worden verstaan alle aan haar gelieerde rechtspersonen en overige juridische entiteiten. Een beroep op deze voorwaarden komt tevens aan hen toe.

3. Het plaatsen van bestellingen door de wederpartij geldt tevens als aanvaarding van deze voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

4. Afwijkende bedingen, gelden slechts voor zover dat – voor iedere offerte c.q. overeenkomst opnieuw – schriftelijk door BT Groep aan de wederpartij is bevestigd, ondertekend door directie of een daartoe bevoegde medewerker.

5. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen BT Groep en wederpartij prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

6. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of overeenkomst tussen BT Groep en de wederpartij nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

1. Elke aanbieding, offerte alsook gegevens in prijscouranten en folders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Een overeenkomst komt tot stand wanneer BT Groep binnen veertien dagen, nadat BT Groep opdracht tot levering, huur of service heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt, behoudens het geval er sprake is van een opschortende voorwaarde. In de webshop komt een overeenkomst tot stand door het verzenden van de bestelling.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, kan het bestaan van de overeenkomst op alle juridisch mogelijke manieren worden bewezen, waarbij echter in ieder geval de van de zijde van BT Groep verzonden factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke factuur ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. De wederpartij heeft niet het recht overeenkomsten te wijzigen of te annuleren.

5. BT Groep is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan.

6. Binnen veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst mag BT Groep de overeenkomst ontbinden indien blijkt dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is. De wederpartij kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7. BT Groep is gerechtigd indien zij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

8. Al dan niet in catalogi, tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offerte, reclamemateriaal, normalisatiebladen getoonde of verstrekte modellen of vermelde maten en gegevens, gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden en zijn derhalve niet bindend. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen.

9. BT Groep is gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij goederen te leveren die enigszins afwijken van de oorspronkelijk aangeboden goederen, maar die hier niet wezenlijk van verschillen. Wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

10. Indien de wederpartij een overeenkomst met BT Groep sluit, heeft BT Groep het recht de wederpartij binnen tien werkdagen nadien schriftelijk te kennen te geven dat zij de order niet of slechts gewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van die overeenkomst door omstandigheden waarvan BT Groep en/of de leverancier redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tenzij partijen alsnog overeenstemming bereiken, is in dat geval de overeenkomst – zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding – ontbonden.

Artikel 3 Prijzen

1. De door BT Groep gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer, montage, installatie en verzekeringen. De prijzen zijn per stuk vermeld en gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere prijsbepalende factoren.

2. Franco-levering geschiedt alleen, indien en voor zover dit door BT Groep op de factuur of anderszins wordt aangegeven en wel tegen de voor het goederentransport gebruikelijke condities.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorrijkosten niet bij de prijs cq. offerte inbegrepen. Bij het verrichten van montage- of installatiewerkzaamheden komen deze kosten voor rekening van de wederpartij en worden separaat in rekening gebracht.

4. BT Groep heeft het recht om wijzigingen in kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekering-premies en andere kosten zoals wijzigingen in de koersen ten opzichte van de EURO van de diverse munteenheden waarin de prijs van de verkochte goederen door BT Groep is uitgedrukt, die zich voordoen tussen het moment van offerte cq. order en levering ervan, aan de wederpartij door te berekenen, zonder dat dit de wederpartij het recht geeft tot annulering of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Levering en levertijd

1. BT Groep is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen.

2. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn en is nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. BT Groep is gerechtigd een of meerdere deelleveringen te doen plaatsvinden. BT Groep is gerechtigd om elk gedeelte apart te factureren.

4. Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert, of wanneer de goederen na het verstrijken van de levertermijn door de wederpartij om welke redenen dan ook, niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de wederpartij gedurende maximaal 4 weken opgeslagen voor haar rekening en risico. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht tot ontbinding of vordering van schadevergoeding. Bij overschrijding van een schriftelijk overeengekomen leveringstermijn dient dewederpartij BT Groep schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.wederpartij BT Groep schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Levering en verpakking

1. De goederen worden door BT Groep, dan wel door in te schakelen derden, op het bedrijf van de wederpartij afgeleverd, dan wel op verzoek van wederpartij afgehaald op het vestigingsadres van BT Groep, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De aflevering van de goederen bij de wederpartij vindt plaats door aanbieding van de goederen aan het magazijn van de wederpartij, gelijkvloers. Aflevering van goederen op een verdieping geschiedt tegen extra kosten.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van BT Groep en/of de leverancier op het moment dat de goederen ter beschikking aan de wederpartij worden gebracht.

3. Als tijdstip van juridische levering geldt het moment, waarop de goederen het magazijn/bedrijf van BT Groep of, indien van toepassing, leverancier verlaten, dan wel, anders dan bij levering uit voorraad van de leverancier, het moment, waarop de goederen het bedrijf/magazijn van de toeleverancier van de leverancier verlaten.

Artikel 6 Transport

1. De wijze van transport (waaronder mede verzending, verpakking e.d. worden begrepen) wordt door de leverancier en/of BT Groep bepaald, zonder dat de leverancier en/of BT Groep hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende het transport worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Het transport van goederen geschiedt steeds, ook indien franco is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen e.d., de clausule voorkomt, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

2. Indien de verkochte zaak door BT Groep of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van BT Groep van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 5.3 is onverkort van toepassing.

Artikel 7 Betaling

1. Facturen van BT Groep dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door BT Groep aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen.

2. BT Groep is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van 50% van de totale prijs. Indien de bestelling meer dan €5000 bedraagt, bedraagt de aanbetaling 50% van de totale prijs. Het resterende bedrag dient overeenkomstig het eerste lid van artikel 7 binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder verrekening, enige korting of opschorting uit welke hoofde dan ook, netto contant bij (af)levering te geschieden of door middel van storting of overmaking op een door BT Groep aangewezen bank- of girorekening.

4. De op de bank-/giroafschriften van BT Groep aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als dag van betaling aangemerkt. BT Groep is gerechtigd op de dag van verzending van de verkochte goederen te factureren.

5. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. In geval betaling van het in totaal verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim, en is dan over het gehele bedrag aan BT Groep een rente verschuldigd van 1.5% per maand met een minimum van de handelsrente vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. BT Groep is in dat geval tevens gerechtigd toekomstige leveringen op te schorten of, alvorens tot levering van de goederen over te gaan, van de wederpartij te verlangen dat zij ten genoegen van BT Groep zekerheid stelt voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen ter zake van die levering, dan wel die goederen slechts onder rembours aan de wederpartij te leveren.

7. Ingeval van niet-tijdige betaling is BT Groep tevens gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke zijn vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

8. Indien wederpartij ingevolge het zesde lid in verzuim is, heeft BT Groep het recht om zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, de nakoming van haar verplichtingen betreffende de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat betaling van openstaande posten volgt, dan wel geheel of gedeeltelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:a. wederpartij in gebreke is enige uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoeding te betalen.b. wederpartij ondanks voorafgaande ingebrekestelling enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet of niet geheel of niet behoorlijk nakomt;c. wederpartij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van een aanvraag van surseance van betaling, de WSNP, of in staat van faillissement is geraakt;Tussentijdse beëindiging op grond hiervan, laat het recht van BT Groep onverlet om van wederpartij de resterende contractwaarde, zijnde de nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd, en de overige kosten, schade en interesten te vorderen.

9. BT Groep heeft het recht om hetgeen hij al dan niet opeisbaar heeft te vorderen van de wederpartij, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij. BT Groep zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van zijn verrekeningsbevoegdheid.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en –overgang

1. De door BT Groep geleverde zaken blijven het eigendom van BT Groep tot op het moment dat de wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BT Groep uit hoofde van enige met BT Groep gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. Wanneer de wederpartij een door BT Groep geleverd goed, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, na laat trekken door een ander goed handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van BT Groep en gaat hij/zij de zaak voor BT Groep houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van BT Groep zijn voldaan.

3.Door BT Groep geleverde zaken, die krachtens lid 1 en 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan gedurende de werking van het eigendomsvoorbehoud de zaken4. Het is de wederpartij niet toegestaan gedurende de werking van het eigendomsvoorbehoud de zakente verpanden of op andere wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken, of hierop enig anderrecht te vestigen, dan wel door te verkopen.

5. Op het moment dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij wordengebracht, en het eigendomsvoorbehoud van artikel 8.1 is van toepassing, dient de wederpartij degoederen te houden als ware het voor zichzelf.

6. Indien de wederpartij niet aan haar in artikel 8.1 omschreven betalingsverplichting met betrekking totde betreffende goederen heeft voldaan, alsmede in de gevallen omschreven in artikel 7 lid 8, is BT Groepzonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, gerechtigd deovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de aan BT Groep conform artikel 8 lid 1 in eigendomtoebehorende goederen tot zich te nemen en uit het bedrijf van de wederpartij te (doen) verwijderen. Dewederpartij zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De kosten van de terugname enverwijdering komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

1. BT Groep is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen entoerekenbare tekortkomingen in de nakoming, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doorwederpartij geleden, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van BT Groep is te wijten.

2. Aansprakelijkheid van BT Groep voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegensonder andere, niet-limitatief weergegeven, verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemistebesparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van eenadministratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is altijd uitgesloten.

3. Aansprakelijkheid van BT Groep wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deovereenkomst kan slechts ontstaan na onverwijlde en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellendedaarbij dat een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en BT Groep ook na die termijn in denakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerdmogelijke omschrijving van de tekortkomingen te omvatten.

4. BT Groep is nimmer aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan alsdirect of indirect gevolg van:a. overmacht, zoals in artikel 9 lid 9 is omschreven;b. daden of nalatigheid van de wederpartij, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door ofvanwege haar zijn tewerkgesteld;c. daden of nalatigheden van personeel, ondergeschikten of hulppersonen van de leverancier of derden.

5. Uitgesloten is de aansprakelijkheid van BT Groep voor iedere vorm van schade, schade aan het milieuen gevolgschade daaronder begrepen, geleden door de wederpartij tengevolge van het ge- of verbruiken/of het transport van de goederen die door BT Groep aan de wederpartij zijn geleverd, tenzij sprake isvan opzet of grove schuld van BT Groep. Het in dit artikellid bepaalde geldt ook voor de inhoud van dedoor BT Groep en/of de leverancier bij de geleverde goederen verstrekte informatie.

6. Aansprakelijkheid van BT Groep is altijd beperkt tot de factuurwaarde, tenzij er sprake is vanaansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de aansprakelijkheid vanBT Groep per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen beperkt tot het bedragwaarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BT Groep geslotenaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.

7. De wederpartij verplicht zich BT Groep zowel in als buiten rechte tegen aanspraken van derden tevrijwaren.

8. Iedere aanspraak op vergoeding van een schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis,waarop de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering ervan binnen de genoemde termijn in rechteeen aanvang is gemaakt.

9. Van overmacht aan de zijde van BT Groep is sprake, indien BT Groep na het sluiten van deovereenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen,onder meer, doch niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand,waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen,overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storing in de levering van energie, een en ander zowel inhet bedrijf van BT Groep zelf als dat van derden van wie BT Groep voor de uitvoering van deovereenkomst afhankelijk is. BT Groep is nimmer aansprakelijk voor situaties die voortvloeien uitovermacht.

10. De in artikel 4.1 en/of eventueel bij overeenkomst nader bepaalde en/of omschreven leveringstermijnwordt voor de duur van de overmacht opgeschort.

11. In geval overmacht gedurende een aaneengesloten periode van meer dan zes maanden voortduurt,zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst bij aan de ander partij gericht schrijven, ontbonden teverklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

12. BT Groep is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoer van de betreffendeovereenkomst zijn verricht, voordat van overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

Artikel 10 Klachten en retour

1. De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. De wederpartij dient na te gaanof het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt; te weten of de juiste zaken zijn geleverd en of degeleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen isovereengekomen, en of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor eennormaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Bij constatering van zichtbare gebreken of tekorten, betreffende onder andere kwaliteit, de matenen/of gewichten van de geleverde goederen en/of de verpakking daarvan, dient de wederpartij dezeonverwijld te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadatconstatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.

4. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen,wanneer de verpakking van de goederen beschadigd of niet-hersluitbaar is.

5. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven engemotiveerd ter kennis van BT Groep worden gebracht.

7. Bij gebreke van tijdige melding als bepaald in dit artikel vervallen de rechten van de wederpartij metbetrekking tot het indienen van klachten of melden van gebreken; latere klachten worden niet inbehandeling genomen en de wederpartij wordt geacht de goederen in goede staat van BT Groep tehebben ontvangen.

8. In geval van levering van ondeugdelijke goederen komt BT Groep het recht toe om te bepalen om ofwelde koopsom aan de wederpartij terug te betalen, ofwel die goederen door gelijksoortige engelijkwaardige te vervangen. Aan de wederpartij komt geen aanspraak op enige schadevergoeding toe.

Artikel 11 Garantie

1. Garantie is slechts van toepassing indien deze door BT Groep schriftelijk en uitdrukkelijk is verleend. Degarantie omvat in elk geval de standaard fabrieksgarantie dan wel de garantie die de leverancierverstrekt, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd.

2. Garantie vangt aan op het moment van aflevering.

3. De garantieverklaring van BT Groep vervalt;a. indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laatverrichten;b. indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend;c. indien het geleverde naar oordeel van BT Groep op ondeskundige/onzorgvuldige wijze is behandeld ofonderhouden.

3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normaal gebruik,normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak.

4. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakomingdoor de wederpartij van een van haar verplichtingen, ontheft BT Groep van zowel de verplichtingenbedoeld in artikel 11 lid 1, alsmede van alle andere verplichtingen.

5. Indien de wederpartij een beroep doet op de door BT Groep gegeven garantie, dient de wederpartij BTGroep in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een nader door BT Groep te bepalenlocatie, binnen een door BT Groep nader te bepalen termijn.

6. Indien BT Groep onder de garantie herstel heeft uitgevoerd, of de zaak is vervangen, dan is BT Groepvan zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal BT Groep niet tot enige schadevergoeding zijngehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van BT Groep of aansprakelijkheid bestaatop grond van dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 Industriële en intellectuele eigendom

1. BT Groep garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken opNederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële ofintellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door BT Groep moet worden erkend of door eenNederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordtvastgesteld, dat enig door BT Groep geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als hierbedoeld, zal BT Groep te harer keuze, na overleg met de wederpartij, het betrokken goed vervangen dooreen goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd metde normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

2. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien zij BT Groepniet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk heeft ingelicht.

Artikel 13 Overdracht van rechten

1. De wederpartij mag de rechten en verplichtingen, welke hij ontleent aan de onderhavigeovereenkomst, niet zonder schriftelijke toestemming van BT Groep aan derden overdragen.

2. BT Groep is gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst voortspruitende rechten en verplichtingenaan een derde over te dragen. Wederpartij geeft hiertoe bij voorbaat zijn toestemming.

Artikel 14 Diverse bepalingen

1. De overeenkomst kan in plaats van of naast verkoop ook verlening van diensten c.q. installatie /implementatie van apparatuur, software of hardware tot onderwerp hebben. Voor zover toepasbaar zijnde bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden in die gevallen evenzeer van overeenkomstigetoepassing, naast het van toepassing zijn van de voor de betreffende dienstverlening algemenevoorwaarden.

2. BT Groep is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen dan wel tewijzigen. Wederpartij verleent daarvoor bij voorbaat zijn toestemming. Bij wijziging worden de gewijzigdealgemene voorwaarden toegestuurd. In het geval de wijziging de aard en inhoud van de overeenkomst enprestatie ingrijpend wijzigen, heeft wederpartij het recht om binnen 14 dagen na dagtekening van dekennisgeving schriftelijk bezwaar te maken tegen de wijziging. BT Groep treedt dan met wederpartij inoverleg over de inhoud van de gewijzigde algemene voorwaarden.

3. Tenzij er een wettelijke plicht is tot bekendmaking, zal BT Groep alle informatie van wederpartijgeheimhouden jegens derden.

Artikel 15 Ontbinding en (buiten) gerechtelijke kosten

1. BT Groep heeft het recht de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder sommatieen/of ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoedingte ontbinden ingeval de wederpartij:a. haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van een aanvraag van surseance van betaling, deWSNP, of in staat van faillissement is geraakt;b. haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van een ondercuratelestelling, of anderszins debeschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of gedeelte daarvan verliest;c. uitstel van betaling aanvraagt;d. het bedrijf stillegt of liquideert;e. een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens BT Groep niet, niet tijdig of nietbehoorlijk nakomt.

2. In geval het bepaalde in artikel 15 lid 1 zich voordoet, zijn alle vorderingen die BT Groep op datmoment op de wederpartij heeft terstond volledig opeisbaar.3. BT Groep heeft het recht tot vordering van schadevergoeding van de wederpartij op grond van deontbinding zoals omschreven in artikel 15 lid 1.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden is, evenals op alle rechtsbetrekkingen tussen BT Groep en dewederpartij, uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de eenvormigekoopwetten en verdragen, met name het Weense koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Geschillen tussen BT Groep en de wederpartij die behoren tot de competentie van dearrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging vanBT Groep, met dien verstande dat BT zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot een anderebevoegde rechter.